Skip to content

Tevékenységek


Családjog

Családjog

Házasság felbontása

A házasság közös megegyezéssel történő felbontása esetében az ügyvéd szerepe elsősorban a felek közötti egyezség létrehozására, és az egyezség, a bíróságra beterjesztendő keresetlevél írásba foglalására, valamint a perbeli képviseletre terjed ki. Tovább…

Vagyonjogi szerződés

Vagyonjogi szerződés: élettársi vagyonközösség, házastársi vagyonközösség, és vagyonközösséget megszüntető szerződés. Tovább

Szülői felügyelet

A kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy pedig gyámság alatt áll. A szülői felügyelet a kiskorú gyermek gondozásának, nevelésének, vagyona kezelésének, valamint törvényes képviseletének jogát – és kötelességét -, Tovább


Öröklési jog

Az öröklés, örökösödés a jogrendszerünkben univerzális jogutódlás, ami azt jelenti, hogy az örökléssel az örökhagyó hagyatéka, mint egységes egész – tehát a meglévő vagyon és az esetleges adósságok és tartozások is – átszállnak az örökösre vagy örökösökre. Tovább…


Ingatlanjog

Ingatlanjog

Adásvételi szerződés

Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést kötelező ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalni. Hitelfelvétel, illetve CSOK támogatás igénybe vétele esetén érdemes tudni, hogy… Tovább…

Ajándékozási szerződés

Az ajándékozó egy dolog tulajdonjogát ruházza át ingyenesen a megajándékozott részére. A polgári törvénykönyvünk leszögezi azt is, hogy … Tovább…

Haszonélvezeti jog

Haszonélvezeti jogánál fogva a haszonélvező a más személy tulajdonában álló dolgot birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti. Tovább…

Bérbeadás

Ellentétben az ingatlan adásvételekkel a bérleti szerződések megkötése során a szerződő felek jellemzően nem tartják indokoltnak azt, hogy… Tovább…

Tartási szerződés és Életjáradéki szerződés

Tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles. Tovább…

Társasház alapítása

Társasház alapításának feltétele, hogy az ingatlanban legalább kettő, műszakilag megosztott, önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség… Tovább…


Jogviták és pereskedés

Amennyiben be kívánja perelni ellenfelét, illetve Ön ellen peres eljárást indítottak, hatékony képviseletre lesz szüksége. Tovább…


Dr. Almási Csaba - munkajog

Munkajog

A munkajog mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló oldalán számos buktatóval és jogi akadállyal bír már a szerződés aláírásakor is. Tovább…


Civil szervezetek

A legismertebb civil szervezetek az egyesület és az alapítvány. Létrehozásuk és működésük legfontosabb szabályait a Polgári Törvénykönyv … Tovább…


GDPR, adatvédelem

A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Tovább…