Skip to content

Tartási szerződés és Életjáradéki szerződés

Tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles. Tartási szerződést csak írásban lehet kötni.

Ha az ellenérték tárgya ingatlan tulajdonjoga, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges a szerződés közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalása.

A szerződés alanyai az eltartó, mint tartásra kötelezett és az eltartott, mint tartásra jogosult. Kötelezetti oldalon állhat természetes és jogi személy is. Mind tartásra kötelezettként, mind jogosultként több személy is köthet szerződést.

A kötelezett megfelelő eltartásra köteles, a jogosultat olyan ellátásban, illetve gondozásban kell részesítenie, amely mind szükségleteinek, mind körülményeinek megfelel. A szerződés visszterhes, a jogosult a tartási jellegű szolgáltatások fejében ellenérték teljesítésére köteles. A tartásra kötelezett kötelezettsége kiterjed a tartásra jogosult lakhatásának biztosítására, élelemmel és ruházattal való ellátásárára, gondozására, betegsége esetén ápolására és gyógyíttatására, halála esetén illő eltemettetésére.

Életjáradéki szerződés alapján a járadék adásra kötelezett a járadék szolgáltatásra jogosult javára, annak haláláig, meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a járadék szolgáltatásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles. Az életjáradékot havonta előre kell teljesíteni.

A járadék szolgáltatásra jogosult a hat hónapnál régebben lejárt és alapos ok nélkül nem érvényesített járadékot bírósági úton nem követelheti.