Skip to content

Adásvételi szerződés

Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést kötelező ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalni. Hitelfelvétel, illetve CSOK támogatás igénybe vétele esetén érdemes tudni, hogy minden bank meghatározza azokat a szempontokat, amelyeknek mindenképp szerepelniük kell az ügyvéd által ellenjegyzett ingatlan adásvételi szerződésben.


A szerződés érvényességéhez minden esetben annak írásba foglalása szükséges. Az ingatlan adásvételi szerződés alapján az eladónak kötelezettsége keletkezik arra, hogy – a kölcsönösen kialkudott vételár megfizetése ellenében – az ingatlan tulajdonjogát és birtokát átruházza a vevőre, a vevő pedig az ingatlan átvételére és a vételár megfizetésére köteles. Az ingatlan tulajdonjogának átruházásához a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése szükséges.

Fontos megjegyezni, hogy lakás-, ház vásárlás vagy egyéb ingatlan vásárlását megelőzően célszerű megtekinteni a megvenni kívánt ingatlan tulajdoni lapját, melynek segítségével ellenőrizhető, hogy az eladóként megjelölt személy valóban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett eladó, továbbá tájékozódhat a vevő az ingatlanon esetlegesen fennálló terhekről, a széljegyekről is. Az adásvételi szerződés megkötése előtt az eladónak ugyan kötelessége tájékoztatást adni az ingatlanra bejegyzett jogokról és terhekről a vevőt, azonban a tulajdoni lap hiteles információt nyújt mindezekről.

Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokkal vagy feljegyzett tényekkel kapcsolatban utóbb senki nem hivatkozhat arra, hogy annak fennállásáról nem tudott. Kifejezetten fontos erre figyelni annak érdekében, hogy esetlegesen egy költséges és hosszadalmas peres eljárástól kímélje meg magát a vevő.

Érdemes tudni:

A végleges szerződés megkötését megelőzően a Felek egymással előszerződést is köthetnek: az előszerződés szerződéskötési kötelezettség teremt a felek között. Az előszerződés egy különleges tárgyú szerződés, amely egy végleges szerződés megkötésére irányul. Az előszerződés tárgya így tehát maga a végleges szerződés, illetve az annak megkötésére irányuló akarat azzal, hogy a lényeges kérdéseket a Felek már az előszerződésben rögzítik (pl.: vételár, a végleges szerződést meddig kötik meg).

Amennyiben az ingatlan adásvételi előszerződés alapján valamelyik fél nem köti meg a végleges adásvételi szerződést, a végleges szerződés megkötésétől elzárkózik, akkor szerződésszegést követ el. Az előszerződés megszegése esetén a Ptk. feljogosítja a bíróságot, hogy a végleges adásvételi szerződést a Felek között hozza létre, és annak tartalmát állapítsa meg. Fontos azonban, hogy nincs akadálya annak, hogy előszerződés keretében előleg átadására kerüljön sor, és az ingatlan vételárának egy részletét is ki lehet fizetni az előszerződés keretében.


A hatályos illetéktörvény alapján a vagyonszerzési illeték ingatlan esetében: 4% .


Kedvezmények ingatlan adásvétel esetén: ha a korábbi eladáshoz képest három éven belül történik az új ingatlan vétele, abban az esetben a két ingatlan értékének különbözete után kell az illetéket megfizetni. Ha az adásvételi szerződés útján megvásárolt ingatlan értéke kisebb, mint az eladott ingatlané, akkor nem kell illetéket fizetni.


Ingatlan adásvételi szerződés útján az első lakást szerző 35 év alattiak 15.000.000.-Ft vételárig illeték kedvezményre jogosultak.


Mentes továbbá a visszterhes vagyonátruházás illetéke alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. A vagyonszerző lakóházépítési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás véglegessé válásáig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál.


Termőföld adásvétele esetén érdemes tudni, hogy 2014. év május hónap 01. napjától kezdődően megszigorodtak az átruházásra, ingatlanszerzésre vonatkozó szabályok: belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek, legfeljebb egy hektárnyi földet vásárolhat meg. Amennyiben földműves vásárol telket, 300 hektárig szerezhet tulajdont (kivéve közeli hozzátartozók közötti adásvétel).

Az aláírt adásvételi szerződést meg kell küldeni az illetékes jegyzőnek, aki 60 napra kifüggeszti a szerződést a célból, hogy az elővásárlási joggal rendelkezők élhessenek ezen jogukkal.

A jegyző iratjegyzéket készít a beérkezett nyilatkozatokról, és azt az eladó részére elküldi a nyilatkozatokkal együtt, illetve ha szükséges, elküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek jóváhagyási eljárás lefolytatása végett. Amennyiben a mezőgazdasági igazgatási szerv a jóváhagyását megadja, úgy az iratokat megküldi az okiratszerkesztő ügyvéd részére, aki ezt követően nyújtja be az iratokat az illetékes Földhivatal részére.