Skip to content

Haszonélvezeti jog

Haszonélvezeti jogánál fogva a haszonélvező a más személy tulajdonában álló dolgot birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti. A haszonélvezőt a tulajdonjog részjogosítványai közül a dolog feletti rendelkezési jog nem illeti meg, így tehát a tulajdonjogot nem ruházhatja át, nem zálogosíthatja el, nem terhelheti meg.

Fontos tudni, hogy haszonélvezeti jog létrejöhet szerződés vagy jogszabály alapján.

A haszonélvezeti jog létrejöttéhez az erre irányuló szerződésen vagy más dologi jogcímen felül a dolog birtokának átruházása, az ingatlanon, ingatlanrészen – vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogon – alapított haszonélvezet esetén a haszonélvezet ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges.

A jogszabályon alapuló haszonélvezet legfontosabb és leggyakoribb (jogi) esete az, amikor a túlélő házastárs örökli annak a vagyonnak a haszonélvezetét, amit egyébként nem ő örököl.

A haszonélvezet alapítása nem csak ingyenesen, hanem ellenérték fejében is történhet. Érdemes tudni azonban, hogy a haszonélvezet alapítása után annak gyakorlása ingyenes, így tehát a haszonélvező a haszonélvezet gyakorlása fejében nem köteles ellenszolgáltatást teljesíteni a tulajdonosnak.

A természetes személy esetén a haszonélvezeti jog korlátozott időre, és legfeljebb a jogosult haláláig állhat fenn. Jogi személy javára haszonélvezeti jog korlátozott időre, de legfeljebb ötven évre engedhető, a határozatlan időre alapított haszonélvezeti jog ötven évig áll fenn.

Fontos tudni, hogy a haszonélvezeti jog törlésére is van lehetőség.

A haszonélvezeti jog az ingatlan tulajdoni lapján is szerepel, így az arról rendelkező nyilatkozatnak is számos követelménynek kell megfelelnie, hogy az alapján törölni lehessen a jogosultságot.


A törlésre leggyakoribb esetben egy lemondó nyilatkozat benyújtásával kerül sor. Ezt a dokumentumot egy ingatlan adásvételi szerződéshez hasonló formában, azonos alaki jellemzőkkel kell elkészíteni, erre való figyelemmel tehát a haszonélvezeti jog jogosultjának részletes adatai mellett például az ügyvédi ellenjegyzés elengedhetetlen követelmény. A nyilatkozatban a jogosult az adott ingatlanon fennálló haszonélvezeti jogáról feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond.