Skip to content

Adatvédelmi tájékoztató

Dr. Almási Csaba egyéni ügyvéd (továbbiakban: „Ügyvéd”) az Ügyvéd részére ügyvédi tevékenység folytatására megbízást adó ügyfeleire vonatkozóan személyes adatokat kezel. Az ügyfelek személyes adatainak kezelésére a jelen Szabályzat, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Üt.”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”), valamint a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Adatkezelő adatai

Dr. Almási Csaba egyéni ügyvéd (2600 Vác, Budapesti főút 15., Pest Megyei Ügyvédi Kamara, nyilvántartási száma: IX/831., KASZ: 36056444, telefon: (30) 311 38 45, e-mail: iroda@dralmasi.hu, honlap: dralmasi.hu)

Az adatkezelés célja

Az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó adatkezelés célja az ügyvédi megbízás teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk /1/ b) pontja alapján. A kapcsolattartási adatokat az Ügyvéd az ügyfél hozzájárulása alapján kezeli. (GDPR 6. cikk /1/ a) pontja) Bizonyos esetekben (pl. adózási kötelezettségek teljesítése, pénzmosási szabályok betartása) az adatkezelés jogalapja, hogy ezáltal az Ügyvéd az őt terhelő jogi kötelezettségeknek tudjon eleget tenni. (GDPR 6. cikk /1/ c) pontja) Jogos érdek (GDPR 6. cikk /1/ f) pontja) jogcímén kezeli az Ügyvéd a megbízás teljesítéséhez szükséges, harmadik személyek – például tanúk, szakértők – adatait.

A kezelt személyes adatok köre:

A kezelhető személyes adatok körére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 7.§-a irányadó.

Az adatok továbbítása

Az adatok adatfeldolgozás céljára átadásra kerülnek az Ügyvéd archiválási, továbbá számviteli (könyvelését végző) szolgáltatója részére. A címadatok postázás esetén átadásra kerülnek a Magyar Posta, illetve a megbízott futárszolgálat részére. A személyes adatok a megbízás és az adatkezelés célja szerint továbbíthatók továbbá az eljáró hatóságoknak, bíróságoknak, ellenérdekű feleknek, harmadik személyeknek. Az adatok közölhetők az Ügyvéd alkalmazottaival.

Az Ügyvéd ezen felül a megbízás teljesítése során más helyettes ügyvédet vehet igénybe, az adatok átadhatók a helyettes ügyvéd részére is. A személyes adatok átadhatók továbbá az ügyvédi megbízás teljesítésében közreműködő egyéb személyek (pl. szakértő), illetve a megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett egyéb személyek részére, akiknek közreműködését, illetve igénybevételét az ügyfél jóváhagyta. Amennyiben a területi ügyvédi kamara irodagondnokot jelöl ki, az irodagondnok jogosult az ügyvéd képviseletére és az iratokba betekinteni.

Személyes adataik kezeléséről az ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. Az ügyfél ugyancsak jogosult adatainak helyesbítését kérni. A jogszabályokban meghatározott körben és feltételek mellett jogosult az ügyfél az adatainak törlését vagy felhasználásának korlátozását is kérni.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements